• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2193
 • پنج شنبه 1390/10/8
 • تاريخ :

معیار برای گرفتن وضوی جبیره

وضو

سؤال: اگر زخم یا دمل یا شکستگی که روی آن باز است در موضع غسل (شستن) باشد و آب برای آن ضرر دارد، وظیفه ی مکلف برای وضو گرفتن چیست؟

امام خمینی (ره)

جراحت بازی که شستن آن ممکن نیست، بنابر این اقوا (فتوا)شستن اطراف آن کفایت می کند. و احتیاط مستحب (بهتر است) این است که پارچه ای بر آن قرار داده و روی آن دست بکشد و تیمم لازم نیست.

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م6

توضیح المسائل، 1383، ص42، م325

 

آیت الله اراکی (ره)

باید اطراف آن را بشوید و چنانچه کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد، دست تر برآن بکشد و اگر ممکن نیست پارچه ی پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه بکشد و اگر این مقدار هم ضرردارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید اطراف زخم را از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط واجب در فرض اخیر، تیمم هم بنماید.

العروة الوثقی، 1383، ج1، ص183و 184، فصل فی احکام الجبائر

توضیح المسائل، 1372، ص59، م323

 

آیت الله بهجت (ره)

اگر آب ریختن به کمترین مقدار و شستن روی آن ضرر دارد، چنانچه کشیدن دست تر برآن – با آبی که در دست هست – ضرر ندارد ولی شستن صدق نمی کند، احتیاط واجب آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد احتیاطاً پارچه پاکی روی آن گذاشته و دست تر را روی آن هم بکشد و قصد وظیفه که مسح یا غسل باشد و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید باید اطراف زخم را از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط واجب پارچه ی پاکی روی زخم گذاشته و دست تر روی آن بکشد، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست باید اطراف زخم را بشوید و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید.

وسیله النجاة، 1423ه.ق، ص51، م6

توضیح المسائل، 1384، ص67، م329

 

آیت الله تبریزی (ره)

باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید و احتیاط مستحب است اگر امکان دارد روی آن را دست بکشد و مستحب است که بر آن پارچه قرار داده و روی آن هم دست بکشد

منهاج الصالحین، 1426ه.ق، ج1، ث33، م103

توضیح المسائل، 1383، ص53، م331

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

باید اطراف آن را بشوید واحتیاط آن است که اگر کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد، دست تر برآن بکشد.

اجوبة الاستفتائات ، 1386، ص28، س135

 

آیت الله خویی (ره)

باید اطراف زخم یا دمل را از بالا به پایین بشوید و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد و بعد پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه نیز بکشد و تیمم کردن مستحب است. اما در شکستگی لازم است تیمم بنماید.

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1421ه.ق، ج1، ث176و177، فصل فی احکام الجبائر توضیح المسائل، 1422ه.ق، ص56، م331

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

باید اطراف زخم یا دمل را از بالا به پایین بشوید و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضررندارد، دست تر برآن بکشد و بعد پارچه ی پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه نیز بکشد. اما در شکستگی لازم است تیمم بنماید.

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه.ق، ج1، 194و195 فصل فی احکام الجبائر توضیح المسائل،  1425ه.ق، ص66، م324

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید، اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد احتیاط واجب آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد چیز پاکی، مانند پارچه و پلاستیک روی آن بگذارید و دست تر را روی پارچه هم از بالا به پایین بکشد، و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید پارچه ی پاک و مانند آن روی زخم بگذارد و دست تر روی آن از بالا به پایین بکشد و اگر این کار ممکن نیست، تیمم نماید و بنابراحتیاط مستحب وضو گرفته و به غیراز محل زخم، سایر جاها را بشوید.

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص79، م331

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

اگر کشیدن دست تر برروی آن ضرر ندارد بنابر احتیاط باید دست تر برآن بکشد و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید و گذاردن پارچه روی زخم و دست تر آن کشیدن لازم نیست اگر چه بهتر است. و در شکستگی، احتیاط واجب ضمیمه کردن تیمم است.

هدایة العباد، 1416ه.ق، ج1، ص29، م164

توضیح المسائل، 1385، ص67، م331

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

باید اطراف آن را بشوید و اگر کشیدن دست تر برآن ضررندارد، احتیاط آن است که دست تر برآن بکشد و اگر ضرر دارد بنابر احتیاط واجب پارچه ی پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه بکشد و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط واجب در فرض اخیر تیمم هم بنماید.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380،ج1،ص167، فصل فی احکام الجبائر

توضیح المسائل، 1384،ص54، م329

 

آیت الله گلپایگانی (ره)

اگر کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد باید دست تر برآن بکشد و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب کشید، باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید و گذاردن پارچه روی زخم و دست تر برآن کشیدن لازم نیست اگر چه بهتر است.

هدایة العباد، 1413ه.ق،

ج1، ص36، م164

توضیح المسائل، 1372، ص56، م331

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

اطراف آن را بشوید کافی است، ولی اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، باید دست تر برخود آن نیز بکشد و اگر ضرر دارد مستحب است پارچه ی پاکی روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد.

العروة الوثقی مع تعلیقات،1386، ج1،ص202و203 فصل فی احکام الجبائر

توضیح المسائل، 1383، ص71، م346

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

اگر اطراف آن را بشوید کافی است، ولی اگر کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد، بهتر آن است که دست تر برآن بکشد و بعد پارچه ی پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط مستحب پارچه ی پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست، شستن اطراف زخم کافی است و در هر صورت تیمم لازم نیست.

توضیح المسائل، 1383، ص70، م326

منتخب المسائل، 1420ه.ق، ص58، الاولی

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

چنانچه کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد، باید شکستگی دست تر برآن بکشد و همچنین بنابر احتیاط  واجب در زخم و دمل، و احتیاط مستحب آن است که بعد پارچه ی پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه هم بکشد، و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم و شکستگی نجس است و نمی شود آب کشید، در مورد زخم باید اطراف آن را از بالا به پایین بشوید و تیمم لازم نیست، و احتیاط مستحب آن است که پارچه ی پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد و تیمم هم بنماید، اما در شکستگی باید تیمم نماید و بنابر احتیاط واجب وضو نیز گرفته، پارچه ی پاکی روی ان بگذارد و روی پارچه را با دست تر بکشد.

توضیح المسائل، 1379، ص249، م331

بخش احکام اسلامی تبیان

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
پاکیزگی ضرورت دین

پاکیزگی ضرورت دین

طهارت از ابتدا در شریعت اسلام بوده و از ضروریات دین است. به همین دلیل، نخستین مبحث در کتاب‏های فقهی، کتاب طهارت می‏باشد. البته منظور از پاکیزگی و طهارت، تنها طهارت ظاهری نیست، بلکه شامل طهارت باطنی نیز می‏شود
حکم نماز بی طهارت!

حکم نماز بی طهارت!

در اين مقاله در خصوص يك مساله عبادي _ كه ممكن است بارها شنيده باشیم نكاتي را تقديم شما مي نماييم. اما اینبار با اين دقت و توجه، كه طهارت در عبادت اقسامي داشته و می تواند ظاهري یا واقعي باشد .
کاشتن مو و حکم وضو و غسل

کاشتن مو و حکم وضو و غسل

بوسیله کاشتن مو، موهای سر یا ابرو ترمیم میگردد، آیا وضو یا غسل با موی کاشته شده چه صورت دارد؟
UserName
عضویت در خبرنامه